1. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor februarie, martie și aprilie 2024
 2. Aderarea comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, la Asociația Comunelor din România precum și la Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Ilfov
 3. Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024
 4. Aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos
 5. Stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, începând cu luna ianuarie 2024
 6. Ratificarea contractului de comodat nr. 1365/17.01.2024
 7. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2024-2025
 8. Avizarea Documentației de Atribuire a Delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate
 9. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR CODRULUI, DORULUI, CIOBĂNAȘULUI, MIORIȚEI, BALADEI, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV”
 10. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE DIN CADRUL STADIONULUI „DUMITRU MĂTĂRAU”, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 11. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Poliție Locală stabilit la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos
 12. Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Compartimentare imobil cu funcțiunea de Primărie, Șos. Ștefănești nr. 131, comuna Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov”, aprobați prin art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 94/16.11.2022
 13. Aprobarea documentației și indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ȘCOALA MICĂ DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS – ȘOS. ȘTEFĂNEȘTI NR. 130”
 14. Modificarea Hotărârii nr. 31/27.04.2023 privind aprobarea modelului de Contract având ca obiect acordarea de servicii sociale pentru doamna Vlădoiu Ancuța
 15. Aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2024
 16. Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2024
 17. Achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ștefăneștii de Jos precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Ștefăneștii de Jos, în justiție
 18. Acordarea unui sprijin financiar pentru  Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos
 19. Aprobarea organizării evenimentului „Ziua Femeii” în anul 2024
 20. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov