1. Aprobarea completării Registrului Agricol pentru perioada 2023-2024, în format electronic – 04.01.2023
 2. Aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMIANT PUBLIC IN COMUNA STEFANESTII DE JOS, JUD. ILFOV”, finanțat prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public – 04.01.2023
 3. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov – 18.01.2023
 4. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEȚUL ILFOV” – 18.01.2023
 5. Modificare a HCL nr. 48/29.10.2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – 18.01.2023
 6. Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare – 31.01.2023
 7. Aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice și organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri, precum și a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov – 31.01.2023
 8. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor februarie, martie și aprilie 2023 – 31.01.2023
 9. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023-2024 – 31.01.2023
 10. Aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și UAT Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în vederea realizării proiectului Ilfov fără țânțari”” – 31.01.2023
 11. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2023 – 31.01.2023
 12. Modificarea Hotărârii de Consiliu Local Ștefăneștii de Jos nr. 99/05.12.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”” – 08.02.2023
 13. Împuternicirea Primarului comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru semnarea Actului Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa – 21.02.2023
 14. Achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ștefăneștii de Jos precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Ștefăneștii de Jos, în justiție – 21.02.2023
 15. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului CATARAMĂ GHEORGHE, precum și vacantarea locului de consilier local – 21.02.2023
 16. Aprobarea Încheierii Protocolului de cooperare Între U.A.T. comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov – Consiliul Județean, și Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov pentru realizarea proiectului de interes public “Ilfov zâmbește” – 21.02.2023
 17. Aprobarea Protocolului de Colaborare interinstituțională a MMSS cu U.A.T. comuna Ștefăneștii de Jos , județul Ilfov, î n cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS-Sil MMSS” Cod MysMIS 130963 – 21.02.2023
 18. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos – 21.02.2023
 19. Aprobarea din bugetul local a cheltuielilor pentru implementarea normelor impuse de cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București ”Dealul Spirii” București -Ilfov asupra imobilului din str. Zorilor nr. 23A – 28.02.2023
 20. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Reparații și întreținere drumuri pietruite în comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov” – 28.02.2023
 21. Aprobarea depunerii și implementării „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022, Componenta C15: Educație, în vederea solicitării finanțării nerambursabile – 20.03.2023
 22. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRĂZI”, lotul I, în comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov – 20.03.2023
 23. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRĂZI”, lotul II, în comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov – 20.03.2023
 24. Aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a activității de sortarea a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticla colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetica precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității în cauza – 30.03.2023
 25. Aprobarea Organigramei Clubului Sportiv Local Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov – 30.03.2023
 26. Atestarea unor bunuri la domeniul public si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov – 30.03.2023
 27. Modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos nr. 102/05.12.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov – 30.03.2023
 28. Acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local în vederea organizării evenimentului SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR, pe 8 aprilie 2023, în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov – 30.03.2023
 29. Aprobarea organizării evenimentului „Sărbătoarea Paștelui 2023” în luna aprilie 2023 – 30.03.2023
 30. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor mai, iunie și iulie 2023 – 27.04.2023
 31. Aprobarea modelului de Contract având ca obiect acordarea de servicii sociale pentru doamna Vlădoiu Ancuța – 27.04.2023
 32. Aprobarea modelului de Contract având ca obiect acordarea de servicii sociale pentru doamna Bibescu Aurelia – 27.04.2023
 33. Acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ștefăneștii de Jos – 27.04.2023
 34. Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ștefăneștii de Jos, precum și stabilirea indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – 27.04.2023
 35. Mandatarea reprezentantului comunei Ștefăneștii de Jos în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului și actului constitutiv al asociației – 27.04.2023
 36. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ștefănești SRL pe anul 2023 – 27.04.2023
 37. Aprobarea cotizației comunei Ștefăneștii de Jos pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa – 22.05.2023
 38. Aprobarea completării fondurilor proprii ale unităților de cult, fără venituri sau cu venituri mici de pe raza comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov – 22.05.2023
 39. Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov – 22.05.2023
 40. Aprobarea organizării evenimentului ”Magia copilăriei”, cu ocazia zilei de 1 iunie și a cheltuielilor ocazionate de acest eveniment – 22.05.2023
 41. Elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD EST – 22.05.2023
 42. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comun ei Ștefăneștii de Jos ca membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Primare Junior School – Ștefăneștii de Jos, din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023 – 22.05.2023
 43. Desemnarea a unui reprezentant a l Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Primar e Junior School – Ștefăneștii de Jos din comun a Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023 – 22.05.2023
 44. Acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social – 29.05.2023
 45. Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local – 29.05.2023
 46. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Modernizarea străzilor Lugoj, Blaj, Salonta, Sebeș, Slatina, Caracal, Lupeni, Moreni, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov” – 29.05.2023
 47. Modificarea Hotărârii nr. 80/24.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov – 08.06.2023
 48. Modificarea Hotărârii nr. nr. 14/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Ștefăneștii de Jos – 08.06.2023
 49. Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea depunerii proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ”Microbuze electrice pentru elevi” – 20.06.2023
 50. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos – 29.06.2023
 51. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ștefăneștii de Sus cu Hramul Sfântul Ierarh Nicolae, Protoieria Ilfov Nord din comuna Ștefăneștii de Jos – 29.06.2023
 52. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Boltașu – Sfinții Ioachim și Ana”, Ștefăneștii de Jos, Protoieria Ilfov Nord din comuna Ștefăneștii de Jos – 29.06.2023
 53. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Ștefăneștii de Jos, Protoieria Ilfov Nord din comuna Ștefăneștii de Jos – 29.06.2023
 54. Modificare și completare a HCL nr. 115/20.12.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov” prin „Planul National de Redresare si Reziliența COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”
 55. Înființarea de trasee turistice/expres în regiunea București – Ilfov și emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres;
 56. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor august, septembrie și octombrie 2023;
 57. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici din Devizului General pentru obiectivul de investiții “Rețea de canalizare menajeră și alimentare cu apă potabilă în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
 58. Aprobarea încheierii unei Convenții în scopul desfășurării unor programe de formare a pregătirii teoretice în cadrul cursului de calificare „Lucrător Comercial” pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov;
 59. Stabilirea nivelului de salarizare al personalului din cadrul Serviciului Poliție Locală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos, începând cu luna iulie 2023.
 60. Modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos nr. 82/08.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare,  desfășurare și autorizare a activității de transport persoane în regim taxi,  pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos
 61. Solicitarea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru trecerea din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, a suprafeței totale de teren de 2.200 mp, identificat cu număr cadastral 67256
 62. Aprobarea evenimentului „Primul ghiozdan” pentru anul școlar 2023 – 2024, din data de 11 septembrie 2023
 63. Aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2023-2024
 64. Aprobarea organizării pelerinajului la “Mănăstirea Curtea de Argeș” din județul Argeș, „Mănăstirea Dealu” și „Mănăstirea Viforâta” din județul Dâmbovița, respectiv „Curtea Domnească” și „Turnul Chindiei” din Mun. Târgoviște,  pe data de 1 octombrie 2023
 65. Modificare a anexelor nr. 4, 7.a, 7.b, 8.a și 8.b ale HCL nr. 115/20.12.2022 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ, Comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov” prin „Planul National de Redresare si Reziliența COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI, INVESTIȚIA 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”
 66. Desemnarea primului reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023 – 2024
 67. Desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2023 – 2024
 68. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Construire teren multi-sport și spațiu de joacă, str. intrarea Olănești” comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 69. Aprobarea primei rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2023
 70. Aprobarea acordării unui premiu aniversar domnului Nițu Petre
 71. Aprobare „ELABORARE P.U.Z. – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU TERENURILE CU NR. CADASTRAL 58921, 58912, 58940, 58913, 58919, 58927, 58945, 58944, 58943, 58920, 58917, 58916, 58915, 58914, 58939, 58936, 58931, 58934, 58932, 58933, 63400, 63401, 63158, 58922, 58928, 64043, 64044, 58893, 58898, 58956, 67116, 58982, 58993, 58999, 59002, 58896, 58895 ÎN FUNCȚIUNI COMPATIBILE PENTRU CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK ȘTEFĂNEȘTII DE JOS IV – UNITĂȚI INDUSTRIALE PENTRU PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, ANEXE TEHNICE, CIRCULAȚII CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER“ – COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS TARLALELE 5 ȘI 22, JUD. ILFOV
 72. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Lucrări de reparații și întreținere a străzilor Brașov, Snagov, Olănești, intrarea Snagov, intrarea Olănești”, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 73. Modificarea Hotărârii nr. 32/24.04.2023, privind aprobarea modelului de Contract având ca obiect acordarea de servicii sociale pentru doamna Bibescu Aurelia
 74. Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aferente aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Ștefăneștii de Jos
 75. Continuarea implementării Programului-pilot de acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat
 76. Acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică
 77. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024
 78. Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
 79. Aprobarea celei de a doua rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2023
 80. Aprobarea activării sumei de 32.108.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2022 și utilizarea acesteia în anul curent pentru finanțarea unor obiective de investiții de la Secțiunea Dezvoltare
 81. Aprobarea încheierii unei Convenții în scopul desfășurării unor programe de formare a pregătirii teoretice în cadrul cursului de calificare „Brancardier” pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 82. Aprobarea încheierii unei Convenții în scopul desfășurării unor programe de formare a pregătirii teoretice în cadrul cursului de calificare „Manichiurist” pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 83. Aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între comuna Ştefăneştii de Jos, Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea şi Tensa Art Design S.A. ȋn vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfov prin ochii tăi”
 84. Aprobarea organizării evenimentului Ziua Națională a României „Comemorarea eroilor martiri” pe 1 Decembrie 2023 și a cheltuielilor ocazionate de acest eveniment
 85. Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a comunei Ștefăneștii de Jos în vederea instalării, întreținerii, înlocuiri sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice
 86. Ratificarea Convenției nr. 25482/22.09.2023 în scopul desfășurării unor programe de formare a pregătirii teoretice în cadrul cursului de calificare „Brancardier” pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 87. Ratificarea Convenției nr. 25483/22.09.2023 în scopul desfășurării unor programe de formare a pregătirii teoretice în cadrul cursului de calificare „Manichiurist” pentru cetățenii comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 88. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
 89. Avizarea Documentației de Atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate
 90. Desemnarea primului membru al Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, în vederea constituirii Comisiei de selecție și negociere pentru achiziționarea unui anumit imobil (din mai multe posibile) care să corespundă unei anumite destinații avute în vedere de către comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 91. Desemnarea celui de al doilea membru al Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, în vederea constituirii Comisiei de selecție și negociere pentru achiziționarea unui anumit imobil (din mai multe posibile) care să corespundă unei anumite destinații avute în vedere de către comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 92. Actualizarea indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Schimbare destinație din clădire administrativă în clădire cu destinație pentru unitate de învățământ, amenajări exterioare și amenajări interioare, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, aprobați prin art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 93/16.11.2022
 93. Aprobarea celei de-a treia rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2023
 94. Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
 95. Aprobarea plății, din bugetul local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, a cotizației anuale de membru al Asociației Grupului de Acțiune Locală Vlăsia Ilfov Nord-Est
 96. Aprobarea aderării comunei Ștefăneștii de Jos la teritoriul eligibil al zonei pescărești Valea Mostiștei reprezentată de Asociația Valea Mostiștei – FLAG Valea Mostiștei
 97. Aprobarea celei de-a patra rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2023
 98. Aprobarea realizării proiectului „Achiziție Nacelă de lucru la înălțime model P200A-R pe autoșasiu IVECO Daily, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov”