1. Acoperirea integrală a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2021, în sumă de 3.855.760,44 lei, din excedentul anilor precedenţi
 2. Aprobarea P.U.Z. pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CU BIROURI AFERENTE, PLATFORME, AMENAJARE CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE, ANEXE ȘI UTILITĂȚI“
 3. Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Ștefăneștii de Jos pe anul 2022
 4. Completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 30.09.2021 referitoare la anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Ștefăneștii de Jos, Ilfov
 5. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022-2023
 6. Acceptarea donației, în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos, a unui imobil în vederea realizării investiției Rețea de canalizare menajera și alimentare apa potabila în comuna Ștefăneștii de Jos””
 7. Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea avizării proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe o perioadă de 10 ani, ce urmează a fi încheiat cu operatorul Regio Serv Transport SRL
 8. Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL
 9. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru perioada 2021-2027
 10. Aprobarea Planului anual de acțiuni al serviciilor sociale pentru anii 2021 – 2022
 11. Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 12. Acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării, stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor
 13. Aprobarea burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos, a condițiilor și documentelor necesare pentru acordarea burselor
 14. Aprobarea cotizației comunei Ștefăneștii de Jos pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURO-APA pentru anul 2022
 15. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor februarie – aprilie 2022
 16. Modificarea și completarea HCL nr. 48/29.10.2021, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ îN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
 17. Modificarea și completarea HCL nr. 49/29.10.2021, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE”, comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov
 18. Aprobarea ajustării indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ” Modernizarea /consolidarea/desființarea Școlii Gimnaziale nr.1, Școala Mare, corp C1, C2, C3, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov”
 19. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
 20. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 21. Aprobarea Bugetului de cheltuieli pentru Școala Gimnazială nr. 1, comuna Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 22. Achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor comunei Ștefăneștii de Jos precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Ștefăneștii de Jos în justiție
 23. Aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice pe anul 2022
 24. Alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.03.2022
 25. Mandatarea Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa Și A Reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ștefăneștii De Jos Să Aprobe Strategia Tarifară Conform Rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu Pentru “Proiectul Regional De Dezvoltare A Infrastructurii De Apă Și Apă Uzată Din Aria De Operare A S.C. Euro Apavol S.A., în Perioada 2014 – 2020”, Precum Și Modificările Contractului De Delegare A Gestiunii Serviciului Public De Alimentare Cu Apă Şi Canalizare
 26. Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2022
 27. Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
 28. Aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din Județul Ilfov în vederea realizării proiectului Ilfov fără țânțari””
 29. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos”
 30. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor mai-iulie 2022
 31. Mandatarea reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și ale Regulamentului Serviciului și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
 32. Aprobarea organizării evenimentului Sărbătoarea Paștelui 2022″ în luna aprilie 2022″
 33. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “EDIFICARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT – P+1E ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” COM. ȘTEFÂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV
 34. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “Reparații carosabil, amenajare parcări și trotuare pe strada Făgăraș, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 35. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ” MODERNIZARE STR. INTRAREA REȘIȚA DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEȚ ILFOV”
 36. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “MODERNIZAREA STRĂZII DUDULUI, PE TRONSONUL CUPRINS îNTRE STRADA CASTANULUI ȘI STRADA FĂGĂRAȘ COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEȚ ILFOV”
 37. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții Modernizare strada Reșița în comuna Ștefăneștii de Jos
 38. Acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Ilfov (A.D.I.G.I.D.I)
 39. Mandatarea reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale Regulamentului Serviciului şi mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară Euro-Apa să aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
 40. Acordarea de mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov
 41. Asocierea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov cu Consiliul Judeţean Ilfov în vederea realizării obiectivului de interes public EDIFICARE GRADINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – P+ 1E ÎMPREJMUIRE
 42. Stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul primăriei comunei Ştefăneştii de Jos cu luna mai 2022
 43. Revocarea şi numirea de Administrator şi Director General al societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL, precum şi actualizarea actului constitutiv al societăţii Gospodărie Ştefăneşti SRL
 44. Aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Unităţile Administrativ Teritoriale din judeţul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,, Tu câţi bani ai în coşul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”
 45. Aprobarea participării la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi” cu proiectul “Realizare staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Ştefăneştii de Jos”
 46. Acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate cu operatorii regionali Societatea de Transport București STB S.A., Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL, SC Regio Serv Transport SRL
 47. Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol SA
 48. Aprobarea cofinanțării Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol SA””
 49. Delegarea temporară a unui membru al Consiliului Local, pentru a îndeplini atribuțiile de viceprimar al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 50. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
 51. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, EXECUȚIE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – P+1E, îMPREJMUIRE, UTILITĂȚI” STR. ZORILOR, NR. 33-35, COM. ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV
 52. Aprobarea tarifelor pentru activitățile prestate de Gospodărie Ștefănești SRL către populație și agenții economici
 53. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL pe anul 2022
 54. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada lunilor august-octombrie 2022
 55. Aprobarea primei rectificări a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ştefăneştii de Jos şi al ordonatorilor terţiari pentru anul 2022
 56. Aprobarea strategiei de achiziţii publice, precum şi modificarea organigramei, statului defuncţii şi grilei de salarizare la societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL
 57. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţ Ilfov
 58. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii “Modernizarea şi dotarea parcului din strada Gladiolelor nr. 1bis” corn. Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov
 59. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii “Reparaţii şi întreţinere drumuri pietruite” corn. Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov
 60. Aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Modernizarea și extinderea sistemului de Iluminat Public în comuna Ștefăneștii de Jos
 61. Aprobarea evenimentului “Primul ghiozdan” pentru anul școlar 2022 – 2023, din data de 05 septembrie 2022
 62. Aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între AVPS LUNCA, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 8 Dascălu și Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 63. Aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Dracea”, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 4 Ștefănești și Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
 64. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2022 – 2023
 65. Aprobarea contractului de sponsorizare cu fructe de către DECO FRUCHT S.R.L. pentru programul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica binecuvântează localitatea Ștefăneștii de Jos””
 66. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos”
 67. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Boltașu – Sfinții Ioachim și Ana” din comuna Ștefăneștii de Jos”
 68. Aprobarea “P.U.Z. – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU TERENURILE CU NR. CADASTRAL 63323 ȘI 63327 îN FUNCȚIUNI PENTRU DEPOZITARE MĂRFURI GENERALE, SERVICII, COMERȚ, INDUSTRIE NEPOLUANTĂ”
 69. Desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Ștefăneștii de Jos din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2022 – 2023
 70. Aprobarea cofinanțării pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a Euro Apavol S.A.””
 71. Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare Euro Apavol S.A., în perioada 2014-2020”
 72. Stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
 73. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
 74. Modificare și completare a HCL nr. 49/29.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”
 75. Aprobarea acordării unui premiu aniversar domnului Nițu Petre
 76. Aprobarea celei de a doua rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 77. Exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “MOBILITARE URBANĂ VERDE – ASIGURAREA DE PISTE PENTRU BICICLETE, ȘOS. ȘTEFĂNEȘTI, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV” prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul local, 11.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan”
 78. Modificare a HCL nr. 72/29.09.2022 privind stabilirea situaţiilor deosebite şi procedura de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local
 79. Aprobarea primei rectificări a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ştefăneşti S.R.L. în anul 2022
 80. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfântul Ierarh Nicolae – Şteraneştii de Sus, Protoieria Ilfov Nord, din comuna Ştetăneştii de Jos, judeţul Ilfov
 81. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada lunilor noiembrie, decembrie 2022 şi ianuarie 2023
 82. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – Ştetăneştii de Jos, Protoieria Ilfov Nord, din comuna Ştetăneştii de Jos, judeţul Ilfov
 83. Aprobarea organizării pelerinajului la “Mănăstirea Hadâmbu” şi “Biserica Cuvioasa Parascheva” – din Iaşi , pe data de 19 noiembrie 2022
 84. Modificare a HCL nr. 49/29.10.2021 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de extindere şi modernizare staţie de epurare ape uzate în comuna Ştefăneştii de Jos,judeţul Ilfov”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii ,,Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 85. Aprobarea celei de a treia rectificări a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ştefăneştii de Jos pentru anul 2022
 86. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii “Reparaţii şi întreţinere drumuri pietruite în comuna Ştefăneştii de Jos, Jud. Ilfov”
 87. închirierea unui spaţiu ce va deservi ca birou de taxe şi impozite locale şi registratură, pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, în Cartierului Rezidenţial Cosmopolis
 88. Aprobarea organizării evenimentelor Târgul de Crăciun Curtea Moşului” în perioada 30 noiembrie – 27 decembrie 2022 şi Ziua Naţională a României “Comemorarea eroilor martiri” pe 1 Decembrie 2022″
 89. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – Ştefănestii de Jos, Protoieria Ilfov Nord, din comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov
 90. Aprobarea din bugetul local a cheltuielilor pentru implementarea normelor impuse de cadrele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti Dealul Spirii” Bucureşti -Ilfov asupra imobilului din str. Zorilor nr. 23A”
 91. Trecerea unor imobile în domeniul privat al comunei Ștefăneștii de Jos și includerea lor în inventarul acestor bunuri
 92. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ștefăneștii de Sus Sfântul Nicolae” din comuna Ștefăneștii de Jos”
 93. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Schimbare destinație din clădire administrativă în clădire cu destinație pentru unitate de învățământ, amenajări exterioare și amenajări interioare, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”
 94. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Compartimentare imobil cu funcțiunea de Primărie, Șos. Ștefănești nr. 131, comuna Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov”
 95. Modificare și completare a HCL nr. 48/29.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ îN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS”, JUD. ILFOV
 96. Modificare și completare a HCL nr. 49/29.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE APE UZATE”, comuna Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov
 97. Aprobarea celei de a patra rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 98. Aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local
 99. Aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale””
 100. Acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)
 101. Aprobarea celei de a cincea rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 102. Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
 103. Aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aferente aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Ștefăneștii de Jos
 104. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ” MODERNIZARE / CONSOLIDARE / DESFIINȚARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ȘCOALA MARE, CORP C1, C2, C3, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUDEȚUL ILFOV”
 105. Continuarea implementării Programului-pilot de acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat
 106. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa și a reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale comuna Ștefăneștii de Jos să aprobe Strategia tarifară conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A., în perioada 2014 – 2020”, actualizată, precum și modificările Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
 107. Aprobarea celei de a șasea rectificări a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2022
 108. Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos”
 109. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de extindere și modernizare stație de epurare ape uzate în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 110. Delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov
 111. Modificare a HCL nr. 72/29.09.2022 privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local
 112. Aprobarea aderării comunei Ștefăneștii de Jos ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Județului Ilfov
 113. Aprobare “ELABORARE P.U.Z. – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU TERENURILE CU NR. CADASTRAL 58919, 58927, 58945, 58939, 58936, 58931, 58934, 58932, 58933, 63400, 63401, 63158, 58922 ȘI 58928 îN FUNCȚIUNI COMPATIBILE PENTRU CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK ȘTEFĂNEȘTII DE JOS IV – UNITĂȚI INDUSTRIALE PENTRU PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, ANEXE TEHNICE, CIRCULAȚII CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCĂRI, îMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
 114. Aprobare “ELABORARE P.U.Z. – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU TERENURILE CU NR. CADASTRAL 59235, 59234, 59233, 59232, 59231, 59230, 59228, 59226, 59225, 59224, 59223, 59227, 59221 ȘI 59220 îN FUNCȚIUNI COMPATIBILE PENTRU CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK ȘTEFĂNEȘTII DE JOS III – UNITĂȚI INDUSTRIALE PENTRU PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, ANEXE TEHNICE, CIRCULAȚII CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCĂRI, îMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER
 115. Exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ Comuna Ștefăneștii de Jos
 116. Trecerea unui imobil în domeniul privat al comunei Ștefăneștii de Jos și includerea în inventar
 117. Stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023