Orice proprietar al unui imobil situat in comuna Stefanestii de Jos, compus din cladire si/sau teren, are obligatia legala de a-l inscrie in registrul Agricol al localitatii, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate.

1. Acte necesare inscrierii unui imobil in registrul agricol

Persoane fizice

 • cerere tip;
 • copie act proprietate imobil;
 • copie cadastru si incheiere intabulare imobil in CF;
 • copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • procura imputernicit (dupa caz);
 • copie act identitate (BI/CI) imputernicit (dupa caz);
 • copii ale actelor de identitate (certificate de nastere pentru copiii sub 14 ani) ale tuturor membrilor gospodariei;

Persoane juridice

 • cerere tip;
 • copie certificat inmatriculare Registrul Comertului;
 • copie CIF;
 • copie act proprietate imobil;
 • copie cadastru si incheiere de intabulare a imobilului in CF;
 • delegatie imputernicit;
 • copie act identitate (BI/CI) imputernicit;

2. Acte necesare elibirarii adeverintei in vederea stabilirii domiciliului/resedintei in comuna Stefanesti de Jos

Pentru proprietarii de imobile situate in localitate

 • cerere;
 • referat vizat de catre serviciul de taxe si impozite (poate fi ridicat de la sediul acestuia);

Pentru persoanele care nu detin in proprietate imobile pe raza localitatii

 • cerere tip, completata de catre proprietarul imobilului unde urmeza a fi luati in spatiu;
 • copie contract inchiriere/comodat;
 • copie act identitate (BI/CI) al persoanei ce urmeaza a-si stabili domiciliul/resedinta in localitate;
 • referat vizat de serviciul taxe si impozite locale (poate fi ridicat de la sediul acestuia);

3. Constatarea dreptului de proprietate privata pentru un imobil aflat in intravilan, prin emiterea ordinului prefectului

In conformitate cu prevederile art. 23 si 36 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care la data de 01.01.1990 detineau in proprietate un imobil compus din casa si teren intravilan, pentru care nu poseda act de proprietate (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate eliberat in conditiile legii 18/1991, etc), pot solicita emiterea Ordinului Prefectului, pentru constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza.
Proprietarii imobilului in cauza, la data de 01.01.1990 sau, dupa caz, mostenitorii acestora, vor depune un dosar care va contine:

 • cerere pentru constatarea dreptului de proprietate;
 • copii acte stare civila (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat mostenitor (dupa caz);
 • schita cadastrala a imobilului, executata de un expert autorizat;
 • extras Registrul posesorilor 1990 si Registrul agricol 1986-1990 (se obtin de la primarie);
 • declaratia vecinilor ca nu exista litigii referitoare la intinderea dreptului de proprietate;
 • declaratie a solicitantului, data in fata secretarului comunei, din care sa reiasa ca este de acord cu suprafata gasita la masuratori si ca suprafata solicitata nu a mai fost reconstituita;
 • extras din planul cadastral al intravilanului unde se afla imobilul solicitat (se obtine de la primarie);
 • istoric de rol fiscal, din care sa reiasa adresa actuala a imobilului pentru care se solicita emiterea Ordinului Prefectului;

Ordinul Prefectului va fi emis pe numele solicitantului, nu al defunctilor.

4.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Documentație cadastrala (copie)
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
 • Dovada achitării taxei

5.Acte necesare pentru obținere număr poștal (imobile neintabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
 • Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare in folosința / Contract de concesiune – după caz, (copie)
 • Dovada achitării taxei

6.Acte necesare pentru atribuire număr poștal (imobile intabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 •         Plan de situație pe suport topografic vizat OCPI, inventarul de coordonate
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
 •         Dovada achitării taxei de adeverință (Biroul Impozite și Taxe Locale Ștefăneștii de Jos)
 •          – 2 lei în regim normal
 •          – 15 lei în regim de urgență
 •        Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și Taxe Locale Ștefăneștii de Jos) – 11 lei

7.Acte necesare pentru rezervare număr poștal (imobile neintabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Plan de situație pe suport topografic, inventarul de coordonate
 •         Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
 • Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare in folosința / Contract de concesiune – după caz, (copie)
 • Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și Taxe Locale Ștefăneștii de Jos) – 11 lei

 

8.Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Adeverință de la Asociația de Proprietari (cu denumirea blocului și adresa conform evidențelor asociației)
 •         Dovada achitării taxei de adeverință (Biroul Impozite și Taxe Locale Ștefăneștii de Jos)
 •            – 2 lei în regim normal
 •            – 15 lei în regim de urgență
 • Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și Taxe Locale Ștefăneștii de Jos) – 11 lei