Ședințe, ordine de zi și proiecte de hotărâri:

IANUARIE

1. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor februarie, martie și aprilie 2024
2. Aderarea comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov, la Asociația Comunelor din România precum și la Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Ilfov
3. Aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apți de muncă, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 2024
4. Aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos
5. Stabilirea nivelului de salarizare al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, începând cu luna ianuarie 2024
6. Ratificarea contractului de comodat nr. 1365/17.01.2024
7. Avizarea Documentației de Atribuire a Delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, pentru unități administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, fără punerea la dispoziție a infrastructurii și privind acordarea unor mandate
8. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR CODRULUI, DORULUI, CIOBĂNAȘULUI, MIORIȚEI, BALADEI, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV”
9. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A CLĂDIRII ADMINISTRATIVE DIN CADRUL STADIONULUI „DUMITRU MĂTĂRAU”, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
10. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului Poliție Locală stabilit la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefăneștii de Jos
11. Actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Compartimentare imobil cu funcțiunea de Primărie, Șos. Ștefănești nr. 131, comuna Ștefăneștii de Jos, jud Ilfov”, aprobați prin art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 94/16.11.2022
12. Aprobarea documentației și indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE TEREN MULTISPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ȘCOALA MICĂ DIN COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS – ȘOS. ȘTEFĂNEȘTI NR. 130”
13. Modificarea Hotărârii nr. 31/27.04.2023 privind aprobarea modelului de Contract având ca obiect acordarea de servicii sociale pentru doamna Vlădoiu Ancuța

FEBRUARIE
14 – Aprobarea  Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Ștefăneștii de Jos pentru anul 2024
15 – Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2024
16 – Achiziționarea unor servicii juridice pentru apărarea intereselor  comunei Ștefăneștii de Jos precum și ale autorităților administrației publice locale  din comuna Ștefăneștii de Jos, în justiție
17 – Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov

MARTIE
18 – Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Sf. Mare Mucenic Gheorghe și Sf. Muceniță Fotini” din comuna Ștefăneștii de Jos
19 – Aprobarea organizării evenimentului „Ziua Femeii” în anul 2024
20 – Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
21 – Aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”
22 – Achiziționarea unor servicii juridice pentru anul 2024 în vederea apărării intereselor comunei Ștefăneștii de Jos precum și ale autorităților administrației publice locale din comuna Ștefăneștii de Jos, în justiție
23 – Aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO – APA cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov
24 – Modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos nr. 98 din 27.12.2023 privind aprobarea realizării proiectului „Achiziție Nacelă de lucru la înălțime model P200A-R pe autoșasiu IVECO Daily, comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov”

APRILIE
25 – Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru Societatea Gospodărie Ştefăneşti SRL pe anul 2024
26 – Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Boltaşu” din comuna Ştefăneştii de Jos
27 – Alegerea președintelui de ședință pentru perioada lunilor mai, iunie și iulie 2024
28 – Aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între U.A.T. comuna Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov – Consiliul Județean, și Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov pentru realizarea proiectului de interes public ”Ilfov zâmbește”

MAI

29 – Încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Ștefăneștii de Jos pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025
30 – Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/31.05.2011  până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026
31 – Aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2023 de către Societatea Gospodărie Ștefănești SRL
32 – Clasificarea unor drumuri de interes public local al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
33 – Atestarea unor bunuri la domeniul public și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov
34 – Trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Ștefănești de Jos
35 – Revocarea Administratorului – Director General al Gospodărie Ștefănești SRL și numirea unui nou administrator, precum și actualizarea actului constitutiv al Gospodărie Ștefănești S.R.L
36 – Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Ștefăneștii de Jos” din comuna Ștefăneștii de Jos
37 – Acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia „Sfântul Nicolae – Ștefăneștii de Sus” din comuna Ștefăneștii de Jos
38 – Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local Ștefăneștii de Jos în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean
39 – Stabilirea nivelului de salarizare al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ștefăneștii de Jos și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos, începând cu luna iunie 2024
40 – Aprobarea activării sumei de 45.939.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2023 și utilizarea acesteia în anul curent pentru finanțarea unor obiective de investiții de la Secțiunea Dezvoltare